תקופת האבותמבחן ריבוי תשובות


1. תרח היה -
    אח של אברם
    אבא של לוט
    אבא של יצחק ויעקב
    אבא של אברם

2. איזה עם אינו נמנה על העמים העבריים?
    מואב
    פרסים
    עמון
    אדום

3. מדוע נדד אברם למצרים?
    כי אלוהים אמר לו
    כדי לכבוש אותה
    בגלל שהייתה בצורת בישראל
    בגלל התקפות שבטים נודדים

4. מי מהבאים אינו משבטי החפירֻ?
    אשורים
    מואבים
    עמונים
    אדומים

5. איזה מהמקומות הבאים מוזכר בקטע?
    קדש ברנע
    באר שבע
    ירושלים
    חצור