נגישות
headline
 
קלקולוס

הסתברות וקומבינטוריקה


בעולם מלא אפשרויות כמו שלנו התוצאה הסופית אינה וודאית. אך בעזרת חישובים נוכל למצוא מהי ההסתברות לקבלת כל תוצאה אפשרית. ענף הקומבינטוריקה מאפשר לחשב את סך הסידורים (הקומבינציות) האפשריים של מספר עצמים שונים.
[ ייצוג הסתברות בעזרת שברים | חיבור הסתברויות | הכפלת הסתברויות | עץ הסתברויות | עצרת | סידור n עצמים | בחירה עם חשיבות לסדר וללא החזרות | בחירה עם חשיבות לסדר ועם החזרות | בחירה ללא חשיבות לסדר וללא החזרות | סיכום כללי הקומבינטוריקה | מקדם הבינום | משולש פסקל | הבינום של ניוטון ]

לוגריתם והמספר הטבעי


בעזרת החלת אחוז הגידול על כמות התחלתית מסויימת באופן סדרתי על פני פרקי-זמן קבועים נוכל לגלות מהו קצב הריבוי הטבעי ובעזרתו נוכל לחזות את הגידול (או הקיטון) של תופעות המקיימות שינוי סדרתי באחוז קבוע כגון: הלוואה/חיסכון, התפרקות תרכובות, התרבות אוכלוסייה ועוד.
[ לוגריתם | מבוא למספר הטבעי e | קצה קצב הגידול | הקצב בו גדלים דברים | קצב הגידול המרבי בגרף | המספר הטבעי e והלוגריתם הטבעי ]

פונקציה וגרף


כאשר נציג בעזרת משוואה את התלות בין שני משתנים מתקבלת לפנינו פונקציה. את הפונקציה המתארת באופן מתמטי את התלות בין שני המשתנים נוח להמחיש בעזרת שרטוטה כגרף על מערכת צירים.
[ מבוא לפונקציה | הגדרת הפונקציה ותכונותיה | מבוא לגרף | גרף של פונקציה | תצורות גרף נפוצות | אסימפטוטה ]

טריגונומטריה


היחס בין אורך מיתר במעגל לגודל הזווית היוצרת אותו מגדיר פונקציה טריגונומטרית שימושית - הסינוס. בעזרת פונקציה זו ופונקציות טריגונומטריות נוספות נוכל למצוא קשרים בין זוויות במשולש לאורך צלעותיו, לבנות פונקציות המתארות השתנות מחזורית ועוד.
[ מבוא | מדידת ערך הזווית | הגדרת הפונקציות הטריגונומטריות | ערכים מיוחדים של הפונקציה הטריגונומטרית | קשרים בין הפונקציות הטריגונומטריות | הרחבת תחום ההגדרה | פונקציות טריגונומטריות הפוכות | זהויות טריגונומטריות מיוחדות | יחסי זווית-צלע במשולש ישר-זווית | יחסי זווית-צלע במשולש כללי (משפט הסינוסים) | יחסי זווית-צלע במשולש כללי (משפט הקוסינוס) | חישוב שטח משולש ]

חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי


ניתוח ההתנהגות של פונקציה מתמטית בתחום מסוים מתבצע בעזרת החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי. הדיפרנציאל מתאר את קצב השתנותה ומאפשר למצוא את ערכי הקיצון והפיתול שלה. האינטגרל מאפשר לבצע סכימה על ערכי הפונקציה.
[ מבוא לתורת הגבול | תורת הגבול | חוקי תורת הגבול | הדיפרנציאל - שיפוע הפונקציה | הנגזרת - נקודות קיצון מקומיות | הנגזרת - נקודת פיתול | הנגזרת - חוק השרשרת | הנגזרת - חוק המכפלה | הנגזרת - חוק המנה | הנגזרת - פונקציות טריגונומטריות | הנגזרת - פונקציה סתומה | אינטגרל - מבוא | אינטגרל - כללי הסכימה | אינטגרל - סכימה בעזרת משתנה ביניים | אינטגרל - סכימה בהחלפה | אינטגרל - סכימה בחלקים | אינטגרל - חישוב שטחים כלואים | אינטגרל - חישוב נפחים כלואים | אינטגרל - פתרון משוואות דיפרנציאליות | אינטגרל - שיערוך בעזרת שיטת הטרפז ]

הנדסה אנליטית


בענף זה נתאר וננתח צורות גיאומטריות שונות בעזרת פונקציות מתמטיות. אנחנו כבר יודעים כיצד צורות אלו נראות במרחב וכעת נראה את צורתן האלגברית
[ הנקודה, הישר והמשולש | המעגל | האליפסה | ההיפרבולה | הפרבולה ]