המעגל החשמלי


סיכום


בחלק זה למדנו על המעגל החשמלי ועל שני מאפיינים עיקריים שלו: הזרם החשמלי וההתנגדות החשמלית.

נסכם בנקודות את אשר למדנו בחלק זה:

• הזרם החשמלי הזורם במוליך מוגדר כקצב העברת המטען החשמלי דרכו וזו מחושבת על-ידי חלוקה של כמות מטען החשמלי העוברת דרך נקודה בו בפרק הזמן הנדרש לה לכך

I = Q / Δt

• הזרם החשמלי במעגל הוא תנועה של אלקטרונים מההדק השלילי אל ההדק החיובי

• בתהליך אלקטרוליזה מפרקים את מולקולות המים בעזרת מעבר זרם חשמלי בתמיסה, סביב הדק האנודה מצטבר חמצן וסביב הדק הקתודה מצטבר מימן

• הדק האנודה נבחר להיות מסומן כחיובי, הדק הקתודה נבחר להיות שלילי וסימון כיוון זרימת הזרם החשמלי נבחר להיות מהדק האנודה החיובי להדק הקתודה השלילי

• בשרטוטי המעגל החשמלי מקובל להמשיך ולסמן את הזרם החשמלי כזורם מההדק החיובי אל ההדק השלילי (כיוון הפוך לכיוון זרימתו, זרימת האלקטרונים, בפועל!)

• לכל מוליך חשמלי יש מקדם מוליכות חשמלית המתאר את טיבו להולכה חשמלית
I = G V

• במעגל החשמלי מקובל לדון לא במידת המוליכות החשמלית אלא במידת ההתנגדות החשמלית
R = 1 / G

• חוק אוהם מגדיר את הקשר הליניארי הקיים בין מתח חשמלי, זרם חשמלי והתנגדות חשמלית
V = I R

• ההתנגדות החשמלית של מוליך תלויה במימדיו (שטח החתך ואורכו) ובחומר ממנו הוא עשוי (התנגדות סגולית)
R = ρ L / A

• בעזרת נקודת חיבור ניידת הנעה על גבי המוליך נוכל ליצור נגד משתנה (פוטנציומטר) בעל התנגדות משתנה באופן רציף מאפס ועד להתנגדות המרבית של המוליך

• ההתנגדות הכוללת R של n נגדים חשמליים המחוברים בטור היא
R = R1 + R2 + … + Rn

• ההתנגדות הכוללת R של n נגדים חשמליים המחוברים במקביל היא
1/R = 1/R1 + 1/R2 + … + 1/Rn

בחלק הבא על מכשירים ועל שיטות אשר בעזרתם ניתן לנתח את המעגל החשמלי ולמצוא את הזרמים החשמליים הזורמים בו ואת ההתנגדויות החשמליות הקיימות בו.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - חשמל | המעגל החשמלי : מבוא | מעגל חשמלי בסיסי | הזרם החשמלי | חוק אוהם | ההתנגדות החשמלית | נגד חשמלי | נגד משתנה | חיבור נגדים | סיכום ]