אזורי מיקום עצם ביחס לעדשה


עבור עדשה קמורה נבחין בין שלושה אזורים שונים.

אזור I


אם נמקם עצם באינסוף אזי לפי משוואת העדשה נקבל שהדמות תיווצר במרחק f מהצד השני של העדשה,

1/u + 1/v = 1/f
1/∞ + 1/v = 1/f
1/v = 1/f
v = f

התמונה מעצם במרחק אינסופי


הדמות הנוצרת היא דמות ממשית, הפוכה ומוקטנת ביחס לעצם המקור.

ככל שנקרב את העצם אל עבר הנקודה 2f, כך הדמות תתקרב אל עבר הנקודה 2f גם כן.

התמונה מעצם במרחק סופי הגדול מ- 2f


כאשר העצם נמצא במרחק 2f מצד אחד של העדשה תתקבל דמות ממשית והפוכה במרחק זהה של 2f מהצד השני של העדשה.

התמונה מעצם במרחק של 2f


הדמות הנוצרת היא דמות ממשית, הפוכה וזהה בגודלה לעצם המקור.

אזור II


ככל שנקרב את העצם אל העדשה מהנקודה 2f אל הנקודה f כך הדמות הנוצרת תתרחק מהעדשה אל מעבר לנקודה 2f לכיוון האינסוף. הדמות הנוצרת תהיה עדיין ממשית והפוכה, אך הולכת וגדלה יותר מעצם המקור.

התמונה מעצם במרחק בין 2f ל- f


כאשר העצם נמצא בנקודה f בדיוק התמונה תיווצר רק באינסוף. כלומר, במקרה זה לא תתקבל תמונה שניתן יהיה להציגה על מסך.

התמונה מעצם במרחק סופי של f


אזור III


ככל שנקרב את העצם עוד יותר אל העדשה, מעבר לנקודה f, כך הדמות הנוצרת תתרחק מהעדשה. הדמות המתקבלת היא דמות מדומה, ישרה ומוגדלת לעומת עצם המקור. הדמות נוצרת מאותו צד של העדשה בו נמצא העצם!

התמונה מעצם במרחק הקטן מ- f


עדשה קעורה

עבור עדשה קעורה לא נבחין בין אזורים שונים.

הדמות הנוצרת היא תמיד דמות ממשית ישרה ומוקטנת. הדמות הנוצרת תמיד תהיה באזור שבין העדשה והמוקד באותו צד של העדשה בו נמצא העצם.

התמונה מעצם בעדשה קעורה


[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - אופטיקה גיאומטרית | אופטיקה גיאומטרית - עדשות : סוגי עדשות | נוסחת העדשה | מרכז אופטי של העדשה | שרטוט תמונה בעדשה | אזורי מיקום עצם ביחס לעדשה | עוצמת העדשה | מערכת עדשות צמודות ]