תנועת האור בקו ישר


חישת האור מאפשרת לנו ליצור תמונה מוחשית של המציאות סביבנו, החל מעצמים קרובים ועד לעצמים הנמצאים במרחקים עצומים, כמו גרמי השמיים. האור הנו אות גלי המתקדם בקו ישר. למשל, אם גוף מואר מזווית עליונה מסוימת, אזי רק החלק משטח פניו החשוף כלפי מקור האור יהיה מואר. חלקו האחר יהיה חשוך ומוצל.

גוף מואר


יתירה מכך, קרני האור נעות רק בקו ישר, לכן מאחורי הגוף המואר ייווצר אזור מוצל - אזור אליו אינן מגיעות קרני האור.

באיור שלעיל ניתן להבחין בין שני אזורים מוצלים. אל האזור האמצעי לא מגיעה אף קרן אור, לכן אזור זה חשוך לחלוטין. אל האזור העליון ואל האזור התחתון מגיעות קרני אור במידה הולכת ופוחתת ככל שמתקרבים אל המרכז. לכן באזורים הללו קיים צל חלקי ההולך והופך לצל מלא ככל שמתקרבים לאזור האמצעי.

דוגמה נוספת, ניקח תיבה אטומה וננקב בה חור קטן. אם נאיר על החור, בקו ישר או בזווית קטנה, בעזרת אלומת אור צרה, אזי יתקבל אזור מואר קטן על הדופן הפנימית של התיבה. מסקנה היא שהאור הנכנס לתיבה ממשיך את התקדמותו בקו ישר.

קרן אור הנכנסת לתיבה סגורה


דוגמה נוספת היא תופעת ליקוי הירח. הירח הוא גוף שמימי אשר אינו פולט אור מעצמו, אלא מחזיר את האור המגיע אליו מהשמש. כאשר כדור-הארץ נמצא בין השמש ובין הירח הוא מסתיר חלקית את הירח מהשמש ומונע מאור השמש מלהגיע אל אותו חלק מוסתר. אמנם, אור השמש נפלט ממנה לכל כיוון במרחב, אך האור תמיד נע בקו ישר בלבד. אם אור השמש יכול היה לנוע גם במסלול עקום הרי שהאור היה עוקף את כדור-הארץ ומגיע אל הירח גם כשהוא מוסתר ותופעת ליקוי הירח לא הייתה מתקבלת. שוב, המסקנה המתבקשת היא שהאור נע תמיד רק בקו ישר.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - אופטיקה גיאומטרית | אופטיקה גיאומטרית - אור : מהות האור | ספקטרום | תנועת האור בקו ישר | מהירות האור | עוצמת הארה ]