תנועה במהירות קבועה


אם גוף נע במהירות קבועה, אזי המהירות הרגעית של תנועתו בכל רגע ורגע היא זהה ושווה לערך המהירות הקבועה הנקובה. כאשר גוף נע במהירות קבועה ניתן לקבוע בוודאות מה יהיה המרחק אותו יעבור הגוף עבור פרקי-זמן שונים של תנועה.

למשל, מכונית נוסעת במהירות של 50 ק"מ לשעה (קמ"ש). כלומר, אם המכונית תיסע במשך שעה שלימה אחת היא תעבור מרחק של 50 ק"מ. במשך שעתיים תעבור המכונית מרחק של 100 ק"מ.

על אף שהמהירות הקבועה מוגדרת ליחידת-זמן אחת שלימה (שנייה, דקה, שעה, ...) אין זה מחייב שתנועת הגוף תימשך למשך פרק זמן זה.

למשל, נחזור לדוגמה בה מכונית נוסעת במהירות של 50 קמ"ש (שהם 50 ק"מ לשעה שלימה אחת). אמנם, עבור שעה אחת של נסיעה תעבור המכונית מרחק של 50 ק"מ. אך אם המכונית תיסע רק מחצית השעה, אזי היא תעבור רק את אותו חלק יחסי המצוין במהירותה. כלומר, המרחק שהיא תעבור יהיה מחצית מ- 50 ק"מ, שהם 25 ק"מ. אם המכונית תיסע במהירות המצוינת רק למשך 15 דקות, אזי המרחק בק"מ שהיא תעבור יהיה,

50 • (15/60) = 50 / 4 = 12.5

את המהירות הקבועה של המכונית כפונקציה של הזמן נוכל לתאר בעזרת הגרף הבא:

גרף של מהירות ממוצעת

גרף תנועה של מהירות קבועה כפונקציה של הזמן


תנועה במהירות קבועה משמעה שמהירות הגוף הנע אינה משתנה כלל בשום נקודת זמן של תנועתה.

    • אם נחלק את הדרך כולה לקטעים השווים באורכם נגלה שהגוף הנע עבר כל קטע דרך בפרק-זמן זהה.

    • אם נחלק את משך זמן התנועה כולה לפרקי-זמן שווים באורכם נגלה שבכל אחד מקטעי הזמן עבר הגוף הנע קטעי דרך השווים באורכם.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - מכניקה | מכניקה - קינמטיקה : תנועה ומהירות | תנועה במהירות קבועה | פירוק והרכבת ווקטור המהירות | תנועה שוות תאוצה | מהירות יחסית | קבוע הכבידה העולמי | כוח הכבידה של כדור-הארץ | נפילה חופשית | זריקה אנכית | זריקה אופקית | זריקה משופעת | תנועה סיבובית ]