הכפלת ווקטור בקבוע


את הווקטור ניתן להכפיל בקבוע (סקלר) k כלשהו על-ידי הפלת כל אחד ממקדמי ווקטורי היחידה î ו- ĵ של הווקטור בקבוע k.

k • v = k • (xî + yĵ) = kxî + kyĵ

מבחינה גיאומטרית משמעות ההכפלה בסקלר היא הכפלת אורך הווקטור תוך שמירה על כיוונו.

תיאור גיאומטרי של הכפלה בסקלר

תיאור גיאומטרי של הכפלה בסקלר


[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - אלגברה והנדסה | ווקטורים : מבוא | שיטות לייצוג ערכים במרחב דו-מימדי | הווקטור | חיבור וחיסור ווקטורים | הכפלת ווקטור בקבוע | מציאת ערכו המוחלט של ווקטור | מציאת כיוון הפעולה של הווקטור | מעבר למרחב תלת-מימדי | מכפלה סקלרית של שני ווקטורים ]