מעגל זרם חילופין


נגד במעגל זרם חילופין


מעגל זרם חילופין פשוט הכולל רק נגד נראה מהצורה הבאה,

נגד במעגל זרם חילופין


במעגל זה המתח המתפתח על הנגד שווה למתח שמספק מקור המתח חילופין,

V(t) = Vmax sin(ωt)

הנגד, שלא כמו הקבל והמשרן שנראה בהמשך, אינו אוגר מטען חשמלי ואינו יוצר כא"מ מושרה. לכן, בכל רגע נתון נקבל שהזרם במעגל שווה למתח המתפתח על הנגד מחולק בהתנגדותו (חוק אוהם),

I(t) = V(t)/R

I(t) = Vmax sin(ωt) / R

כלומר,

I(t) = Vmax / R sin(ωt)

ונוכל אם כן להגדיר שהזרם המרבי הוא,

Imax = Vmax / R

ואז נקבל שהזרם הוא,

I(t) = Imax sin(ωt)

נוכל לשרטט את המתח ואת הזרם במעגל כתלות בזמן ונקבל את גרף הבא,

המתח והזרם במעגל זרם חילופין הכולל נגד בלבד


נשים לב שבמקרה של נגד בלבד במעגל זרם חילופין נקבל שלמתח ולזרם אותה זווית מופע, שניהם עולים יחד ושניהם יורדים יחד באותו הזמן.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - מגנטיות | חשמל ומגנטיות - מעגל זרם חילופין : מבוא | האות הסינוסואידלי | הנגד במעגל זרם חילופין | הקבל במעגל זרם חילופין | המשרן במעגל זרם חילופין | חיבור משרנים | מעגל RLC טורי | מעגל RLC מקבילי | סיכום ]