מעגל זרם חילופין


סיכום - מעגל זרם חילופין


בחלק זה הכרנו את צורת האות הסינוסואידלי שהזרם והמתח במעגל זרם-חילופין מקבלים את צורתו.

נסכם בנקודות את אשר למדנו בחלק זה:

• האות הסינוסואידלי הינו אות מהצורה

A(t) = Amax sin(ωt + ϕ)

• הערך הממוצע של אות סינוסואידלי הינו

Aave = (2/π) ∙ Amax

• במעגל זרם חילופין הכולל נגד בלבד משוואות הזרם והמתח הן

V(t) = Vmax sin(ωt)
I(t) = Vmax / R sin(ωt)

• ההיגב הקיבולי של קבל במעגל זרם חילופין הוא

XC = 1/(ωC) = 1/(2πfC)

• ההיגב ההשראותי של משרן במעגל זרם חילופין הוא

XL = ωL = 2πfL

• ההשראות הכוללת של n משרנים המחוברים בטור היא

LT = L1 + L2 + L3 + … + Ln

• ההשראות הכוללת של n משרנים המחוברים במקביל היא

1/Ltotal = 1/L1 + 1/L2 + 1/L3 + … + 1/Ln

• במעגל זרם חילופין RLC טורי העכבה הכוללת של המעגל החשמלי והפרש זווית המופע בין המתח לזרם הם

Z = √(R2 + (XL – XC)2)
tan ϕ = (XL – XC) / R

• במעגל זרם חילופין RLC מקבילי העכבה הכוללת של המעגל החשמלי והפרש זווית המופע בין המתח לזרם הם

Z = 1/√[1/R2 + (1/XC – 1/XL)2]
tan ϕ = R∙(1/XC – 1/XL)

בחלק הבא ננתח את ההספק החשמלי במעגל זרם חילופין, את ההספק המנוצל לעומת ההספק המבוזבז, את ניצול ההספק ואת התנאי להבאתו לערך מיטבי.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - מגנטיות | חשמל ומגנטיות - מעגל זרם חילופין : מבוא | האות הסינוסואידלי | הנגד במעגל זרם חילופין | הקבל במעגל זרם חילופין | המשרן במעגל זרם חילופין | חיבור משרנים | מעגל RLC טורי | מעגל RLC מקבילי | סיכום ]