קבל חשמלי


סיכום


בחלק זה למדנו על תכונת הקיבול של כל גוף מוליך ועל ההתקן החשמלי בעל היכולת לאגור מטען חשמלי בצורה יעילה - הקבל החשמלי.

נסכם בנקודות את אשר למדנו בחלק זה:

• לכל גוף מוליך קיים מקדם קיבול C המקיים

q = CV

• בחיבור טורי של n מוליכים טעונים מתקיים

V = ΣCnVn / ΣCn

• קבל הינו התקן חשמלי המכיל שני הדקים אליהם מחוברים בנפרד שני משטחים מקבילים, הקרובים מאוד אחד לשני ושביניהם מתפתחת השראה אלקטרוסטאטית. הדק אחד מחובר למתח חשמלי והדק שני מחובר להארקה. בכל לוח של הקבל מצטבר אותו גודל מטען חשמלי q, אך בסימן הפוך.

• בקבל לוחות ובקבל כדורי מקדם הקיבול החשמלי הוא

C = ε0 A / d

• בין לוחות הקבל ניתן להכניס חומרים בעלי מקדם דיאלקטרי שונה וכך להגדיל את יכולת הקיבול שלהם

• המקדם הדיאלקטרי היחסי εr של חומר הוא מספר חסר יחידות המבטא פי כמה גדול המקדם הדיאלקטרי של אותו חומר ביחס למקדם הדיאלקטרי של ריק המסומן על-ידי ε0

• האנרגיה הפוטנציאלית החשמלית האגורה בקבל היא

EP = ½ C V2

• הקיבול הכולל C של n קבלים המחוברים בטור הוא

1/C = 1/C1 + 1/C2 + … + 1/Cn

• החיבור הכולל C של n קבלים המחוברים במקביל הוא

C = C1 + C2 + … + Cn

עד כה עסקנו במטען החשמלי הנייח במקומו או הזורם מגוף אחד לגוף אחר. בחלק הבא נלמד על תורת הזרימה של המטען החשמלי במעגל חשמלי.

[לפרק הקודם]

[ עמוד ראשי - חשמל | קבל חשמלי : קיבול גוף מוליך חשמלי | חיבור גופים מוליכים בעלי קיבול שונה | הגדלת יכולת הקיבול של גוף מוליך | קבל חשמלי | חומרים דיאלקטריים | האנרגיה האגורה בקבל חשמלי | חיבור קבלים חשמליים | סיכום ]