המעגל החשמלי


מבוא


בפרקים הקודמים עסקנו במטען חשמלי הנמצא במנוחה במקום אחד ומשפיע בעזרת השדה החשמלי וההשראה החשמלית על הסביבה הקרובה אליו. לכל היותר דנו במטען החשמלי כאשר הוא נע מגוף מוליך אחד לגוף מוליך אחר, אבל גם אז תנועתו הייתה לפרק זמן קצר עד אשר הושג איזון חשמלי סטאטי המהווה נקודת שיווי משקל חדשה.

אלקטרוסטאטיקה


התופעות בהן דנו עד כה שייכות אם כן לתורת האלקטרוסטאטיקה (חשמל סטאטי – חשמל נייח) ואילו בפרק זה נדון בתופעות הקשורות לתורת האלקטרודינאמיקה (חשמל דינאמי – חשמל נע).

אלקטרודינאמיקה


בפרק זה נכיר את המעגל החשמלי בו זורם זרם חשמל. מקור לזרימת הזרם החשמלי יכול להיות, למשל, סוללה כימית חשמלית או קבל חשמלי טעון. מקורות אלה, מכילים מטען חשמלי היוצר הפרש פוטנציאל חשמלי (מתח חשמלי) בין שני חלקיו המבודדים אחד מהשני. לכל אחד מחלקי המקור מחובר הדק. אם נחבר מוליך חשמלי בין שני ההדקים, אז הרי שבזכות הפרש הפוטנציאל החשמלי הקיים בין שני ההדקים תיווצר זרימה של מטען חשמלי במוליך.

זהו המעגל החשמלי!

אפשור הזרמת הזרם החשמלי במעגל היא הדרך לנצל את האנרגיה החשמלית שמקורות אלו יכולים לספק. בחלק זה נלמד כיצד ניתן לחשב את זרימת הזרם החשמלי, במה תלויה עוצמתו, כיצד ניתן לספק זרימת זרם חשמלי גבוהה יותר, למדוד את הזרם החשמלי, לחשב נצילות השימוש בזרם החשמלי ועוד.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - חשמל | המעגל החשמלי : מבוא | מעגל חשמלי בסיסי | הזרם החשמלי | חוק אוהם | ההתנגדות החשמלית | נגד חשמלי | נגד משתנה | חיבור נגדים | סיכום ]