השדה האלקטרומגנטי - חלק ב


סיכום


בחלק זה הגדרנו את השטף המגנטי, את חוק אמפר ואת חוק ביו-סבר. בעזרתם חישבנו את השדה המגנטי הנוצר בקרבת תילים שונים מוליכים זרם חשמלי. הגדרנו את יחידת האמפר וחתמנו בהסבר המקשר את תופעת המגנט הקבוע עם תופעת המגנט כתוצאה מזרם חשמלי.

נסכם בנקודות את אשר למדנו בחלק זה:

• השטף המגנטי מוגדר כסך העוצמה של השדה המגנטי B היוצאת בניצב למשטח ששטחו A

ΦB = ∫ B dA

• חוק אמפר: השטף המגנטי ΦB היוצא מתוך קו סגור שווה לסכום המטענים החשמליים הכלואים בו כשהם מוכפלים בקבוע μ0 (השווה ל- 4πk)

ΦB = ∫ B dL = μ0 ∙ Σ Ii

• חוק ביו-סבר: מדמיון בין השדה החשמלי לשדה המגנטי ניתן להגיע למשוואה הבאה לחישוב השדה המגנטי שנוצר ליד תיל מוליך זרם

B = μ0 / (4π) ∙ ∫ I sinα / r2 dL

• השדה המגנטי בקרבת תילים שונים:

מרכז כריכה מעגליתB = μ0 I / (2R)
בנקודה כלשהי על ציר מרכז כריכה מעגליתB = μ0 I R2/(2∙(R2 + y2)3/2)
במרכז סליל אינסופיB = μ0 (N/L) I = μ0 n I
במרכז סליל סופי בעל n כריכותB = μ0 n I / √(L2 + 4R2)
בתורואידB = μ0 NI / 2πR
בקרבת תיל מוליך ישר ארוךB = μ0 I / (2πR)

• אמפר אחד מוגדר כזרם הנדרש להזרים בשני תילים באורך מטר אחד שהמרחק ביניהם מטר אחד כדי שיפעל ביניהם כוח של 2∙10-7 יחידות של ניוטון

I = √(4π∙10-7 / μ0) = 1[A]

• קיים קשר הדוק בין תופעת המגנט הקבוע (כגון עופרת ברזל) ובין תופעת המגנטיות הנובעת ממטען חשמלי נע, אלו שתי הצגות של אותה תופעה אחת

בחלק הבא נמשיך לערוך הקבלה בין המגנטיות לשדה החשמלי ונראה כיצד ניתן לבנות מעגל מגנטי (המקבילה למעגל החשמלי) שבעזרתו נוכל לנתח תופעות מגנטיות נוספות.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - מגנטיות | השדה האלקטרומגנטי (חלק ב) : שטף מגנטי | חוק אמפר | חוק ביו-סבר | השדה המגנטי של תילים שונים | ההגדרה של יחידת הזרם - אמפר | הקשר בין מגנט קבוע למטען חשמלי נע | סיכום ]