המודל החלקיקי של האור


סיכום

בחלק זה חזרנו על תופעות פיזיקאליות הקשורות לתופעת האור. הכרנו את המודל החלקיקי של ניוטון הבא להסביר את תופעת האור כזרם של חלקיקים קטנטנים. ראינו כיצד מוסברות התופעות בעזרת המודל החלקיקי, אך בסיום ראינו כיצד די בתוצאת ניסוי אחד כדי להביא לידי ערעורו.

נסכם בנקודות את אשר למדנו בחלק זה:

• תכונות הנצפות בתופעת האור הן: תנועה בקו ישר, התקדמות במהירות סופית וקבועה, עוצמה הניתנת למדידה כמותית, תופעת ההחזרה, תופעה השבירה ותופעת הנפיצה

• לפי המודל החלקיקי של ניוטון האור מורכב מזרם של חלקיקים קטנים

• תופעת ההחזרה מוסברת במודל החלקיקי בפגיעה אלסטית של זרם החלקיקים במשטח והחזרה ממנו כשם שגולות הפוגעות במשטח מוחזרות ממנו

• תופעת השבירה מוסברת במודל החלקיקי בכך שמהירותם של חלקיקי האור משתנה במעבר בין תווכים, כאשר במעבר מתווך קל לתווך כבד (כמו במעבר מאוויר למים) מהירותם גדלה

• תופעת שבירה והחזרה חלקית מוסברת במודל החלקיקי בכך שהמשטח אינו חלק לחלוטין או בקיומה של תכונה לא ידועה אחרת של האור

• תופעת הנפיצה מוסברת במודל החלקיקי בכך שלחלקיקים מצבעים שונים יש מסות שונות

• פיזו ופוקו גילו במהלך מדידת מהירות האור שהאור דווקא מאט את מהירותו במעבר מאוויר למים, בכך סתרו את ההנחה של ניוטון שעליה הוא נשען בהסברו לתופעת השבירה של האור

בחלק הבא נלמד בהרחבה על תופעת הגלים ועל תכונותיהם.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - קרינה וחומר | קרינה וחומר - המודל החלקיקי של האור : תופעת האור | הגדרת המודל החלקיקי | הצדקת המודל החלקיקי | התערערות המודל החלקיקי | סיכום ]