מגנטיות


סיכום


בחלק זה הכרנו לראשונה את תופעת המגנטיות כפי שהיא מוצגת בטבע על-ידי עופרות-ברזל מיוחדות. למדנו שלכל מגנט יש שני קטבים הופכיים אשר מסומנים כקוטב צפוני וקוטב דרומי. המגנט משפיע לרחוק בהפעלת כוח מגנטי על מגנטים אחרים או חומרים ברי-מגנוט אחרים. השפעה זו ניתנת לתיאור בעזרת קווי כוח ובעזרת קווי שדה מגנטי.

נסכם בנקודות את אשר למדנו בחלק זה:

• לכל מגנט (גם לקטן ביותר) יש שני קטבים: קוטב צפוני המסומן N והנמשך לקוטב המגנטי שבצפון כדור-הארץ וקוטב דרומי המסומן S והנמשך לקוטב המגנטי שבדרום כדור-הארץ

• בין שני קטבים מגנטיים בעלי סימון זהה קיים כוח דחייה ובין שני קטבים מגנטיים שוני סימון קיים כוח משיכה

• רק חומרים ברי-מגנוט, כדוגמת ברזל רך ופלדה, יכולים להיות מגנטים. בחומרים אלה קיימים דיפולים (מגנטים זעירים) הנמצאים בערבוביה ומבטלים אחד את השני

• אחת הדרכים בה ניתן להפוך חומר בר-מגנוט למגנט היא על-ידי חיכוכו במגנט, תמיד באותו הכיוון, וכך לסדר את הדיפולים שיפנו כולם לאותו הכיוון (דרך אחרת היא בעזרת חשמל, עליה נלמד מאוחר יותר)

• חוק קולון למגנטים מגדיר את הכוח המגנטי הפועל בין שני מגנטים

F = m1 m2 / r2

• העובדה שלמגנט תמיד ישנם שני קטבים ההפוכים בסימניהם מכתיבה לכוח המגנטי דפוס פעולה אחר מזה של המטען החשמלי

• מסלולי הכוח המגנטי הם מסלולים מעגליים היוצאים מהקוטב הצפוני של המגנט אל הקוטב הדרומי שלו ובתוך המגנט עצמו ממשיכים מהקוטב הדרומי שלו אל הקוטב הצפוני שלו

• מסלולי הכוח המגנטי מגדירים את השדה המגנטי שהמגנט יוצר סביבו

• מסלולי הכוח המגנטי יכולים להתעקם כתוצאה מקיומו של מגנט אחר, אבל הם לעולם אינם חוצים זה את זה

• מידת צפיפות קווי השדה המגנטי מגדירה את השטף המגנטי

• המטען החשמלי יוצר סביבו שדה חשמלי המורכב מקווי כוח חשמלי הפועלים בקווים ישרים רדיאליים היוצאים ממרכזו (או נכנסים למרכזו עבור מטען שלילי), בעוד שהמטען המגנטי יוצר סביבו שדה מגנטי המורכב מקווי כוח מגנטי הפועלים בקווים מעגליים היוצאים מהקוטב הצפוני אל הקוטב הדרומי

בחלק הבא נלמד כי ניתן ליצור שדה מגנטי גם בעזרת תופעת החשמל.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - מגנטיות | מגנטיות : מבוא | קוטביות הכוח המגנטי | טבעם של הקטבים המגנטיים | הסבר תופעת המגנט | חוק קולון עבור מגנטים | כיוון קווי הכוח המגנטי | השדה המגנטי | סיכום ]